مزایای بازیافت شیشه
 تکنولوژی حاضر در صنعت شیشه انگلستان ظرفیت بازیافت بالای ۱ میلیون تن شیشه را در سال دارد و ایـن موضوع همراه با قابلیت بی نظیر مواد برای بازیافت نامحدود بدون از دست رفـتن کیفیـت آنهـا، یـک گزینـه مناسب برای بازیافت شیشه به وجود می آورد. با این حال در حدود ۷% ترکیـب زبالـه هـای خـانگی شیـشه می باشد و قابلیت بازیافت را دارا می باشند. در سال ۲۰۰۱ میلادی ۵/۲ میلیون تـن از ایـن مـواد در مراکـز دفن، دفن شده اند. تولید فرآورده های شیشه ای، انرژی زیادی جهت استخراج و حمل و نقل مواد خـام نیـازدارد و همچنین ماده اولیه باید در دمای بسیار بالا حرارت دیـده شـود. جهـت انجـام فرآینـد میـزان زیـادی سوخت فسیلی مصرف می شود، مصرف سوخت های فسیلی باعث انتـشار گـاز دی اکـسید کـربن و گازهـای گلخانه ای می گردد.
طبق آمـار در سـال ۲۰۰۲، صـنعت شیـشه ۸٫۶۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ کیلـو وات انـرژی الکتریـسیته مـصرف کـرده و دی اکسید کربن خروجی از سوخت های فسیلی معادل ۸/۱ میلیون تن بـوده اسـت و یـک کـوره مناسـب وکارآمد نیز ۴ گیگا ژول انرژی برای ذوب هر تن شیشه نیازمند است. در حـالی کـه ظـروف شیـشه ای، فقـط بـرای بازسازی و از نو ساختن ظروف دیگر کاربرد دارند؛ خرده هـای شیـشه نیـز مـی تواننـد در دیگـر فرآینـدهای صنعتی کاربرد داشته باشند. برای مثال شیشه های شکسته و خرد شده می توانند در آسفالت جاده ها به کار روند. نمونه هایی از دامنه و گستردگی شیشه و ظروف شیشه ای که دوباره مورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد، می توان عایق پشم شیشه، فایبرگلاس و غیره اشاره کرد. به کارگیری ظروف شیشه ای بازیافـت شـده، بـرای ساختن فرآورده ها و محصولات جدید شیشه ای، باعث صرفه جویی در انرژی و کاهش هزینه ساخت ظـروف شیشه ای می شود. دلیل صرفه جویی این می باشد که خرده شیشه ها نسبت به زمانی که لازم است با مـوادخام مخلوط و برای ساختن ظروف به کار روند ، در دمای پایین تری ذوب می شوند. این عمل نه تنها هزینه ها را کاهش می دهد، بلکه به خوبی باعث افزایش عمر کوره می شود که بسته به میزان خرده شیـشه هـای بـه کار رفته ، عمر کوره بین ۱۵-۲۰ % افزایش می یابد. صرفه جویی انرژی، در واقـع صـرفه جـویی و حفاظـت ازمنابع طبیعی نظیر ذخایر سوختهای فسیلی است.

در پایان لازم است توجیه شویم چرا بازیافت شیشه اهمیت دارد و چرا بازیافت آن در هزینه هـا مـوثر اسـت؟
شیشه از مقدار زیادی مواد خالص و ارزان تهیه می شود.اما زمانی که مشکلات حمل و نقل مواد زائد مطـرح می شود، دستیابی به این کاهش حجم قابل ملاحظه است. هر چند شیشه جزءکوچکی از جریان مـواد زائـد (حجم تقریباً ۷%) را تشکیل می دهد؛ اما بازیافت آن می تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش وزن داشته باشـد.
به دلیل اینکه شیشه یکی از سنگین ترین مواد زائد جامد شهری است. بـه ازای هـر ۱% افـزایش درمصرف خرده شیشه، ۰/۲۵ درصد از انرژی صرفه جویی می شود و برای هر تن شیشه ای که بازیافت می شود، ۹۰ گالن از سوخت نفت صرفه جویی مـی شـود.بـه ازای هـر تـن شیـشه تولیـد شـده از شیـشه هـای بازیـافتی۳۱۵ کیلو گرم دی اکسیدکربن کمتری تولید می شود. ظروف شیشه ای در حال حاضر ۷ تا ۸% وزن کل مواد زائـد جامـد هـستند.
بنابراین کاهش ظروف شیشه ای از سیستم دفع مواد زائد جامد، می تواند کمک و تاثیر برجسته ای در جهت عملکرد بازیافت کاهش زمین مورد نیاز برای دفن داشته باشد. بازیافت شیشه باعث صرفه جویی در مواد خام نیز می شود و به ازای هر تن بازیافت شیشه، ۲/۱ تن ماده خام ذخیره می شود.لازم است بدانیم که  تجزیه شیشه های دفن شده در طبیعت حدود ۴۰۰۰ سال به طول می انجامد !!