آماده سازی مواد اولیه
مواد اوليه توليد شيشه مانند سيليس، فلدسپار، بوراكس ودولومیت، کربنات سدیم و افزودني‌هاي ديگر در سیلوها ذخیره سازی میشوند و بسته به تركيب مورد نظر شيشه و بر اساس فورمولاسيون خاص هر يك به دقت توزين شده و با يكديگر كاملاً ‌مخلوط مي‌گردد. عمل توزين و اختلاط مواد اوليه Batch wise نام دارد. به يك مقدار مشخص از مواد اوليه كه با يكديگر مخلوط شده باشند بچ مي‌گويند. بچ به دست آمده به سيلوي خوراك كوره هدايت شده در آنجا ذخيره مي‌گردد. مواد اوليه سيلوي روزانه به شكل پيوسته به كوره ذوب تغذيه مي‌گردد.
انتخاب درست و بهينه تركيب مواد اوليه در توليد شيشه، ضمن افزايش بهره وري توليد، امكان كاهش ضايعات، بالا بردن كيفيت و نهايتاً كاهش هزينه هاي توليدي را ميسر می سازد. درك درست و عملي از تركيب بندي شيشه و تبيين ويژگيهاي هر تركيب بندي خاص، ما را در انتخاب تكنولوژي مناسب و تنظيم بهينه فرآيند ياري می كند. بطور خلاصه می توان گفت كه تركيب بندي ، مهم ترين بنيان تكنولوژيك شيشه است و نه فقط در انتخاب تكنولوژي توليد، بلكه در عملكرد و كارآيي يك تكنولوژي می تواند بسيار مؤثر باشد.
امروزه صنعت شيشه با شاخه هاي مختلف و متنوع خود، پايه هاي علمی استواري يافته است و روز به روز به دامنه، وسعت و تنوع توليدات اين صنعت افزوده می شود. گسترش كمی و كيفي و تنوع در توليدات شيشه اي عصر حاضر از نظر نوع، كاربرد، شكل، رنگ، تزئين و ابداعات جديد به حدي وسيع شده است كه گاه مصرف كننده براي انتخاب ساده ترين نياز خود، حيرت زده با مشكل گزينش روبه رو می شود. اكنون شيشه سازان با گستره وسيعي از انواع تركيب بندي ها، خصوصيات فرآيندي و كاربردي متفاوت رو به رو هستند، ولي در انتخاب تركيب بندي نهايي شيشه علي رغم وسعت امكانات، در عين حال محدوديتهاي فراوان نيز وجود دارد.